Ved forsat brug af siden er du indforstået med vores privatlivspolitik - læs mere her.

advokat Angantyr Lauberg Nielsen
Indehaver (Offline)

Venligst tryk på pilen hvis du ønsker at komme i dialog med os.

Vi er i øjeblikket ikke online. Venligst efterlad os din besked og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

FORRETNINGSBETINGELSER

stiftelse af selskaber
CVR-nr. 40655336

1. Anvendelse

Betingelserne gælder for alle ydelser og produkter faciliteret via denne hjemmeside. Dette gælder, uanset om ydelsen bliver udført hos kunden eller i egne lokaliteter.

Nærværende betingelser gælder i de tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler.

Kopiering af indhold, dokumenter, funktioner eller elementer på SKALBERGSELSKABER.dk website, der ikke har en direkte tilknytning til en service vi yder vil blive behandlet som en anvendelsesovertrædelse med mindre personen der udfører handlingen har fået særskilt tilladelse hertil.

2. Levering af ydelser og produkter

Når billede ID, kapitalforhold og fuldstændige oplysninger er modtaget, vil dokumentudkast blive fremsendt pr. e-mail eller via E-signatur (NemID-løsning) til selskabsdeltagernes godkendelse. Såfremt ændringer, der vurderes som så omfattende, at juridisk rådgivning er påkrævet, vil kunden på forhånd blive oplyst herom og meddelt merpris af advokat for en sådan ydelse.

Så snart dokumentudkast er fremsendt til kunden -og uanset om denne efterfølgende måtte aflyse bestillingen – da er kunden pligtig til at betale salær for udarbejdelse af dokumenter på minimum 50% af de til hver en tid gældende priser, jf. prisliste på hjemmeside.

Så snart dokumenterne er godkendt skriftligt af stifterne og modtaget i signeret form – herunder i indscannet kopi, digital signering – eller godkendt ved fuldmagt af kundens rådgiver (revisor, advokat mv.), vil selskabet straks blive registreret. I forbindelse med selskabsregistreringer og andre ydelser der kræver kapitalændringer, kræver registrering samtidig behørig indbetaling af selskabskapitalen. Ved stiftelse af selskaber eller anden ændring i selskabskapitalen indbetales selskabskapitalen til NORDIA Advokatfirma, Østergade 16, 1100 København K klientkonto. Efter konstatering af behørig indbetalt selskabskapital kan selskabskapitalen alene udbetales til en af det nye selskab/selskabet oprettet bankkonto i et dansk pengeinstitut. Behørig dokumentation herfor fremsendes.

Såfremt kunden, efter registreringen er gennemført, ønsker at ændre i de netop foretagne registreringer eller har afgivet fejlbehæftede oplysninger i forbindelse med bestillingen, er der berettigelse til at pålægge ekstraomkostninger. Såfremt der er foretaget fejlregistreringer fra sagsbehandlers side, vil forholdene blive bragt på plads uden vederlag.

Leveringstiden er, regnet fra modtagelsen behørigt underskrevne dokumenter, oplysninger og eventuel selskabskapital, maksimalt 24 timer dog med forbehold for uforudsete begivenheder. Det er naturligvis en forudsætning, at vi har selskabsdeltagernes godkendelse til at gennemføre registreringen.

For selskabsetableringer leveres følgende elektronisk:
 • Registreringsbevis.
 • Ejerbog.
 • Stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter.
 • Indberetning til det Offentlige Ejerregister, både legale og reelle ejere.
 • Indberetning til SKAT for momspligtregistrering, arbejdsgiverregistrering, branchekodning mv.
 • 3. Priser og betaling

  Vedrørende priser for de udførte ydelser henvises der til den enhver tid gældende prisliste på www.skalbergselskaber.dk,medmindre andet er aftalt. Fakturerede beløb forfalder til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 8 dage. Der tillægges rykkergebyr på 100 kr. for overskridelse af betalingsfristen.

  4. Fejl / erstatning / afhjælpning

  Kunden er forpligtet til at gennemgå de modtagne dokumenter nøje og påpege eventuelle fejl eller mangler. Senest inden for en måned efter registrering og levering skal eventuelle fejl være meddelt skriftligt til info@skalbergselskaber.dk. Der fraviges hermed i henhold til Købelovens § 54.

  Der erstattes alene kundens/selskabets direkte tab og kan ikke gøres erstatningsansvarlig for indirekte skader som tabt avance, merudgifter eller driftsforstyrrelse, mistede besparelser eller skattemæssige konsekvenser.  Der forbeholdes ret til, at tilbagekalde accept af en aftalt ydelse, såfremt der opstår habilitetskonflikter eller opstår berettiget tvivl om overholdelse af bestemmelserne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskningsloven”), og leverandør kan ikke gøres ansvarlig for noget tab der lides i forbindelse med tilbagekaldelse af accepten. Tilbagekaldelse skal ske snarest muligt efter modtagelse af de for ydelsen relevante oplysninger, herunder personoplysninger.

  5. Force majeure

  Der tages forbehold for leveringstiden, såfremt der sker nedbrud i relevante offentlige digitale systemer. Ligeledes tages forbehold for IT-nedbrud både internt og eksternt.

  Parternes forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser udskydes ved force majeure, altså vedrørende sådanne forhold, der ligger uden for parternes kontrol.

  Der skal om muligt uden unødigt ophold meddele kunden om eventuelle driftsforstyrrelser.

  6. Persondata

  Der indhentes kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis for samtlige personer, der er tilknyttet de selskabsrelaterede opgaver.

  Der benyttes indsamlede personoplysninger til at drive websted, overholdelse af Selskabslovens og Hvidvasklovens regler om identifikation, opbevaring og dokumentationskrav for at kunne gennemføre selskabsregistreringer og andre registreringsydelser, fremsende informationsmateriale, yde service og support samt gennemføre transaktioner, som kunden anmoder om.

  Der anvendes også personoplysninger til at kommunikere med kunden, samt telefonisk kontakte en kunde for at informere om produkter eller serviceydelser.Der henvises tillige til Nordia Laws persondatapolitik https://nordialaw.com/about-us/privacy-policy/

  Hvis kunden giver os tilladelse til at fremsende markedsføringsmateriale herunder nyhedsbrev, kan vi anvende (men ikke videregive) personoplysninger i forbindelse med markedsføring af andre produkter og serviceydelser. Denne tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes. Kunden skal aktivt tilmelde sig nyhedsbrev og vilkår for dette.

  7. Fortrolighed og tavshedspligt

  Der er tavshedspligt. Denne tavshedspligt viger dog for informationer, som måtte afkræves af offentlige myndigheder.

  8. Cookies

  Dette website anvender cookies.

  Dette website udbydes af:

  SKALBERG SELSKABER/Advokat Angantyr Laurberg Nielsen

  Besøgsadresse: Østergade 16,2 - 1100 København K
  Telefon: 70201720
  Email: info@skalbergselskaber.dk
  CVR-nr. 40655336

  10. Lovvalg og værneting

  Samtlige aftaler via dette websites ydelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist skal afgøres ved Københavns Byret.

  København, den 1, august 2022

  Advokat Angantyr Laurberg Nielsen
  indehaver