Ved forsat brug af siden er du indforstået med vores privatlivspolitik - læs mere her.

Kristina Skalberg
Indehaver (Online)

Venligst tryk på pilen hvis du ønsker at komme i dialog med os.

Hej og velkommen til chatten. Du kan nu starte dialogen.

SKALBERG SELSKABER | FORRETNINGSBETINGELSER

Skalberg Selskaber ApS
CVR-nr. 32342736

1. Anvendelse

Betingelserne gælder for alle Skalberg Selskaber ApS’ ydelser og produkter, fx etablering af selskaber eller ændringer i bestående selskaber. Dette gælder, uanset om ydelsen bliver udført hos kunden eller i egne lokaliteter.

Nærværende betingelser gælder i de tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem kunden og Skalberg Selskaber ApS.

Kopiering af indhold, dokumenter, funktioner eller elementer på SKALBERG SELSKABER ApS, der ikke har en direkte tilknytning til en service vi yder vil blive behandlet som en anvendelsesovertrædelse med mindre personen der udfører handlingen har fået særskilt tilladelse hertil.

2. Levering af ydelser og produkter

Når billede ID, kapitalforhold og fuldstændige oplysninger er modtaget, vil dokumentudkast blive fremsendt pr. e-mail eller via E-signatur (NemID-løsning) til selskabsdeltagernes godkendelse. Såfremt ændringer, der af Skalberg Selskaber ApS vurderes som så omfattende, at juridisk rådgivning er påkrævet, vil kunden på forhånd blive oplyst herom og meddelt merpris af advokatfirmaet for en sådan ydelse. Skalberg Selskaber ApS samarbejder i den forbindelse med NORDIA Advokatfirma, jf. punkt 7.

Så snart dokumentudkast er fremsendt til kunden -og uanset om denne efterfølgende måtte aflyse bestillingen – da er kunden pligtig til at betale salær for udarbejdelse af dokumenter på minimum 50% af de til hver en tid gældende priser, jf. prisliste på hjemmeside.

Så snart dokumenterne er godkendt skriftligt af stifterne og modtaget i signeret form – herunder i indscannet kopi, NEMID digital signering – eller godkendt ved fuldmagt af kundens rådgiver (revisor, advokat mv.), vil selskabet straks blive registreret. I forbindelse med selskabsregistreringer og andre ydelser der kræver kapitalændringer, kræver registrering samtidig behørig indbetaling af selskabskapitalen. Ved stiftelse af selskaber eller anden ændring i selskabskapitalen indbetales selskabskapitalen til NORDIA Advokatfirma, Østergade 16, 1100 København K klientkonto, jf. punkt 7. Efter konstatering af behørig indbetalt selskabskapital kan selskabskapitalen alene udbetales til en af det nye selskab/selskabet oprettet bankkonto i et dansk pengeinstitut. Behørig dokumentation herfor fremsendes til Skalberg Selskaber ApS.

Såfremt kunden, efter registreringen er gennemført, ønsker at ændre i de netop foretagne registreringer eller har afgivet fejlbehæftede oplysninger i forbindelse med bestillingen, er Skalberg Selskaber ApS berettiget til at pålægge ekstraomkostninger. Såfremt Skalberg Selskaber ApS har foretaget fejlregistreringer, vil forholdene blive bragt på plads uden vederlag.

Leveringstiden er, regnet fra modtagelsen behørigt underskrevne dokumenter, oplysninger og eventuel selskabskapital, ganske få timer inden for normal åbningstid. Det er naturligvis en forudsætning, at vi har selskabsdeltagernes godkendelse til at gennemføre registreringen.

For selskabsetableringer leveres følgende elektronisk:
 • Registreringsbevis.
 • Ejerbog.
 • Stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter.
 • Indberetning til det Offentlige Ejerregister, både legale og reelle ejere.
 • Indberetning til SKAT for momspligtregistrering, arbejdsgiverregistrering, branchekodning mv.
 • SKATS elektroniske kvittering for modtagelse af indberetninger (moms mv).
 • 3. Priser og betaling

  Vedrørende priser for de udførte ydelser henvises der til den enhver tid gældende prisliste på www.skalbergselskaber.dk,medmindre andet er aftalt. Fakturerede beløb forfalder til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 8 dage. Der tillægges rykkergebyr på 100 kr. for overskridelse af betalingsfristen.

  4. Fejl / erstatning / afhjælpning

  Kunden er forpligtet til at gennemgå de modtagne dokumenter nøje og påpege eventuelle fejl eller mangler. Senest inden for en måned efter registrering og levering skal eventuelle fejl være meddelt skriftligt til info@skalbergselskaber.dk. Der fraviges hermed i henhold til Købelovens § 54.

  Skalberg Selskaber ApS erstatter alene kundens/selskabets direkte tab og kan ikke gøres erstatningsansvarlig for indirekte skader som tabt avance, merudgifter eller driftsforstyrrelse, mistede besparelser eller skattemæssige konsekvenser.

  Skalberg Selskaber ApS yder ingen juridisk rådgivning ved udførelse af opgaverne. Kunden opfordres til at søge den nødvendige juridiske og revisionsmæssige bistand. Skalberg Selskaber ApS tilbyder at tilknytte advokat- og revisorbistand både før, under og efter etableringen. Særskilt vederlag for sådan advokat- eller revisorbistand må påregnes og indgår ikke i samarbejdet med Skalberg Selskaber ApS.

  Skalberg Selskaber ApS forbeholder sig ret til, at tilbagekalde accept af en aftalt ydelse, såfremt der opstår habilitetskonflikter eller opstår berettiget tvivl om overholdelse af bestemmelserne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskningsloven”), og Skalberg Selskaber ApS kan ikke gøres ansvarlig for noget tab der lides i forbindelse med tilbagekaldelse af accepten. Tilbagekaldelse skal ske snarest muligt efter modtagelse af de for ydelsen relevante oplysninger, herunder personoplysninger.

  Så snart en opgave om nystiftelse eller ændringer i selskaber er varetaget, betragtes kundeforholdet som ophørt. Såfremt kunden i fremtiden vender tilbage vil samtlige hvidvaskningsprocedurer, legitimeringer m.v. blive genoptaget på ny.

  5. Force majeure

  Der tages forbehold for leveringstiden, såfremt der sker nedbrud i relevante offentlige digitale systemer. Ligeledes tages forbehold for IT-nedbrud både internt og eksternt.

  Parternes forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser udskydes ved force majeure, altså vedrørende sådanne forhold, der ligger uden for parternes kontrol.

  Skalberg Selskaber ApS skal om muligt uden unødigt ophold meddele kunden om eventuelle driftsforstyrrelser.

  6. Persondata

  Skalberg Selskaber ApS indhenter kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis for samtlige personer, der er tilknyttet de selskabsrelaterede opgaver. I samarbejdet med advokatforbindelsen indhenter vi oplysninger i henhold til Hvidvaskningsloven og Anmeldelsesbekendtgørelsen for selskabsregistreringer. Dette indebærer for kunden, at samtlige sags- og personoplysninger videregives til vores advokatforbindelse, jf. punkt 7. Skalberg Selskaber ApS er registreret i HVL-registret og har derfor opbevaringspligt i 5 år efter kundeforholdet er ophørt. Læs om Skalberg Selskaber ApS privatlivspolitik

  Skalberg Selskaber ApS’ benytter de indsamlede personoplysninger til at drive websted, overholdelse af Selskabslovens og Hvidvasklovens regler om identifikation, opbevaring og dokumentationskrav for at kunne gennemføre selskabsregistreringer og andre registreringsydelser, fremsende informationsmateriale, yde service og support samt gennemføre transaktioner, som kunden anmoder om.

  Skalberg Selskaber ApS’ anvender også personoplysninger til at kommunikere med kunden, samt telefonisk kontakte en kunde for at informere om produkter eller serviceydelser, der ydes af Skalberg Selskaber ApS eller af vores advokatforbindelse.

  Hvis kunden giver os tilladelse til at fremsende markedsføringsmateriale herunder nyhedsbrev, kan vi anvende (men ikke videregive) personoplysninger i forbindelse med markedsføring af andre produkter og serviceydelser. Denne tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes. Kunden skal aktivt tilmelde sig nyhedsbrev og vilkår for dette.

  7. Klientforhold

  Skalberg Selskaber ApS samarbejder med NORDIA Advokatfirma, Østergade 16, 1, 1100 København K. Advokatfirmaet yder ikke selvstændig juridisk rådgivning med mindre dette er særskilt, skriftligt aftalt. Advokatens rolle er således alene at konstatere den indbetalte selskabskapitals tilstedeværelse og overensstemmelse med stiftelsesdokumentet. Der sker ingen gennemgang af selskabsdokumenter. Alle ydelser der omfatter juridisk rådgivning sker i overensstemmelse med NORDIA Advokatfirmas forretningsbetingelser og de advokatetiske regler.

  Stifterne forstår og accepterer, at NORDIA Advokatfirma alene har ansvar for at modtage stiftelseskapitalen og for den senere udbetaling af stiftelseskapitalen. NORDIA Advokatfirma yder ingen rådgivning i forbindelse med stiftelsen. Skalberg Selskaber ApS har det fulde ansvar for hele registreringsproceduren og for udarbejdelse af samtlige dokumenter.

  I forbindelse med stiftelse af et selskab eller ændring i et selskabs kapitalforhold, der kræver indbetaling af yderligere selskabskapital, indledes samtidigt et klientforhold mellem selskabet og Advokaten, idet Advokaten skal konstatere og godkende indbetalingen af selskabskapitalen. I overensstemmelse med de advokatetiske regler og Hvidvaskloven foretages der habilitetstjek og hvidvaskningsundersøgelser. Kunden får skriftlig orientering, såfremt Advokaten anses for inhabil eller der påpeges uoverensstemmelser i relation til Hvidvaskningsloven.

  8. Fortrolighed og tavshedspligt

  Skalberg Selskaber ApS har tavshedspligt om samarbejdet med kunden. Herunder viden om erhvervshemmeligheder, ideer, projekter, beskrivelser, tegninger, dokumenter og andre oplysninger, som Skalberg Selskaber ApS måtte komme i besiddelse af. Denne tavshedspligt viger dog for informationer, som måtte afkræves af offentlige myndigheder.

  9. Cookies

  Dette website anvender cookies.

  Dette website udbydes af:

  SKALBERG SELSKABER APS, CVR-nr. 32342736

  Besøgsadresse: Ved Klædebo 9, 2970 Hørsholm, Danmark
  Telefon: 70201720/22582122
  Email: info@skalbergselskaber.dk
  CVR-nr. 32342736

  10. Lovvalg og værneting

  Samtlige aftaler mellem Skalberg Selskaber ApS og kunden er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem Skalberg Selskaber ApS og kunden skal afgøres ved Københavns Byret.

  København, den 14. maj 2018

  Kristina Skalberg
  Direktør og indehaver