Ved forsat brug af siden er du indforstået med vores privatlivspolitik - læs mere her.

advokat Angantyr Lauberg Nielsen
Indehaver (Offline)

Venligst tryk på pilen hvis du ønsker at komme i dialog med os.

Vi er i øjeblikket ikke online. Venligst efterlad os din besked og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

SKALBERG SELSKABER | OM SELSKABER

Indskud i værdier (apportindskud)

Stiftelse af selskab med indskud i værdierAlt, der repræsenterer en værdi og som kan lægges til grund for en økonomisk vurdering, kan anvendes til stiftelse af et selskab. Dette kan eks. være maskiner, inventar, indskud af bestående virksomhed, bestemmende kapitalpost eller blot en delvis kontant indbetaling hvor du indskyder førnævnte som dækning for resten kan anvendes. Dog kan værdien ikke bestå en arbejdsforpligtelse eller en fordring på en eller flere stiftere eller kapitalejere.

Til brug for registrering af et selskab skal stiftelsesdokumentet være vedhæftet en vurderingsberetning udarbejdet af en eller flere uvildige og sagkyndige vurderingsmænd (herunder revisorer).

Såfremt du omdanner din personlige drevne virksomhed til et selskab via indskud i værdier, skal der udover vurderingsberetningen udarbejdes en åbningsbalance.

Ved indskud af bestemmende kapitalpost (anparts- og aktieombytninger), der anvendes fx i ved etablering af et holdingselskab, der skal eje dit nuværende selskab, er åbningsbalance nu et krav. Med den ny selskabslov blev det samtidig muligt at stifte med tilbagevirkende kraft for selskaber, der etableres via en anparts- eller aktieombytning.

_________________________________________________________________________________________

Selskabslovens §§ 35, 36, 37 og 38 beskriver de nærmere forhold således (Kilde:Retsinformation)

Særligt om indskud af selskabskapital i andre værdier end kontanter

§ 35. Indskud i andre værdier end kontanter, dvs. apportindskud, skal have en økonomisk værdi og kan ikke bestå i pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse.

Stk. 2. Fordringer på stiftere eller kapitalejere kan ikke indskydes eller overtages, uanset om fordringerne er sikret ved pant.

§ 36. Skal kapitalselskabet overtage andre værdier end kontanter, skal stiftelsesdokumentet vedhæftes en vurderingsberetning. Beretningen skal indeholde

1) en beskrivelse af hvert indskud,
2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen,
3) angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen, og
4) erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den eventuelle pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes, med tillæg af en eventuel overkurs.

Stk. 2. Vurderingen må ikke være foretaget mere end 4 uger før stiftelsesdokumentets underskrivelse. Overskrides fristen, må vurderingen foretages på ny.

Stk. 3. Overtager kapitalselskabet i forbindelse med stiftelsen en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet kapitalselskab, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en åbningsbalance for kapitalselskabet. Åbningsbalancen skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Åbningsbalancen skal være uden forbehold. Hvis kapitalselskabet er underlagt revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, skal åbningsbalancen tillige være forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

§ 37. Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd. Som vurderingsmænd kan stifterne udpege godkendte revisorer. Skifteretten på det sted, hvor kapitalselskabet skal have hjemsted, kan i andre tilfælde udpege vurderingsmænd.

Stk. 2. §§ 133 og 149 i denne lov og § 24 i revisorloven finder tilsvarende anvendelse på vurderingsmænd.
Stk. 3. Vurderingsmændene skal have adgang til at foretage de undersøgelser, de finder nødvendige, og kan fra stifterne eller kapitalselskabet forlange de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendige for udførelsen af deres hverv.

§ 38. Kravet om udarbejdelse af en vurderingsberetning efter § 36, stk. 1, gælder ikke ved indskud af:

1) Aktiver, som er individuelt målt og præsenteret i et års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår, der er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven eller de internationale regnskabsstandarder, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, i overensstemmelse med regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder, eller i et regnskab for en udenlandsk virksomhed, der er udarbejdet efter reglerne i Rådets fjerde direktiv af 25. juli 1978 (78/660/EØF) med senere ændringer eller i Rådets syvende direktiv af 13. juni 1983 (83/349/EØF) med senere ændringer og forsynet med en revisionspåtegning.
2) Værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der optages til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger, der går forud for stiftelsesdokumentets underskrivelse. Vurderingsberetning efter § 36, stk. 1, skal dog udarbejdes, hvis kapitalselskabets centrale ledelsesorgan vurderer, at denne gennemsnitskurs er påvirket af ekstraordinære omstændigheder eller i øvrigt ikke kan antages at afspejle den aktuelle værdi.

Stk. 2. Kapitalselskabets centrale ledelsesorgan er ansvarlig for, at et indskud i henhold til stk. 1 ikke er til skade for kapitalselskabet eller dets kapitalejere eller kreditorer, og skal udarbejde en erklæring, der indeholder
1) en beskrivelse af aktivet og dets værdi,
2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen,
3) en udtalelse om, at de angivne værdier mindst svarer til værdien af og i givet fald overkursen for de kapitalandele, der skal udstedes som vederlag, og
4) en udtalelse om, at der ikke er opstået nye omstændigheder, der har betydning for den oprindelige vurdering.

Stk. 3. Det centrale ledelsesorgan skal offentliggøre erklæringen efter stk. 2 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, senest samtidig med at stiftelsen registreres eller anmeldes til registrering. Bestil ApS her. – Bestil A/S her. – Bestil Holdingselskab her.

Om A/S - aktieselskaber

KAPITALFORHOLD

Kapitalkravet til aktieselskaber er minimum kr. 400.000. Kapitalen kan indskydes i form af værdi og kontant, helt eller delvist.

Kapitalejerne hæfter kun med den indskudte kapital.

Ved kontant indskudskapital er der med den ny Selskabslov indført at kapitalejerne kan indskyde 25 % af selskabskapitalen kr. 100.000. Selskabets ledelse kan senere kræve den del af selskabskapitalen, der ikke er indbetalt ved stiftelsen, indbetalt. Vilkår og tidsfrister for indbetaling vilkårbestemmes i selskabets vedtægter. Ved delvis indbetaling af selskabskapital er der en del forhold man skal være særdeles opmærksom på, hvis man vælger delvis indbetaling. Selskabsloven om delvis indbetaling

Ved indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud) kan der indskydes en bestående virksomhed, maskiner, patenter m.m.

Det forudsætter dog, at der udarbejdes en vurderingsberetning og åbningsbalance, som vi skal modtage for at kunne gennemføre etableringen. Læs mere her om indskud i værdier.

LEDELSESSTRUKTUR

Ledelsen sammensættes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, hvoraf en skal være formand.

Medlemmer af direktionen kan ikke udpeges som formand for bestyrelsen

Bestyrelsen varetager selskabets overordnede ledelse og ansætter en direktion, der forestår den daglige ledelse. Vi leverer naturligvis udkast til den lovpligtige forretningsorden for bestyrelsen.

Et tilsynråd kan vælges i stedet for en bestyrelse og til funktion at føre tilsyn med direktionen. Den overordnede ledelse forestås da af direktionen.

REVISIONSPLIGT

Årsrapporten skal revideres af en godkendt revisor, medmindre der fravælges revisionspligt. De nærmere kriterier herfor kan du læse om her. Dette gælder også holdingselskaber.

Ønsker du at bestille et aktieselskab – klik