Ved forsat brug af siden er du indforstået med vores privatlivspolitik - læs mere her.

advokat Angantyr Lauberg Nielsen
Indehaver (Offline)

Venligst tryk på pilen hvis du ønsker at komme i dialog med os.

Vi er i øjeblikket ikke online. Venligst efterlad os din besked og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

SKALBERG SELSKABER | OM SELSKABER

Fravalg af revisionspligt - opdatering af vedtægter

OPDATERING AF SELSKABETS VEDTÆGTER OG EJERBOGI virksomhedsoverdragelser, kapitaludvidelser, omdannelser og mange andre selskabsretlige manøvrer er det i forhandlingssituationer absolut ikke uden betydning, at selskabets ledelse sørger for at selskabets dokumentationer er opdaterede. Signalværdien og seriøsiteten både for selskabets stand og ledelsens håndtering heraf er betragtelig men også en regulær forpligtelse, som mange desværre ikke helt følger op på. Det elektroniske ejerregister er for længst vedtaget, men endnu ikke realiseret i Erhvervsstyrelsens systemer. Ejerbogen, som er et simpelt originaldokument i papirform eller som fil, er derfor den eneste dokumentation for hvem der ejer virksomheden, stemmeret og kapitalfordeling.

Det forholder sig faktisk sådan at ledelsen på førstkommende generalforsamling efter Selskabslovens ikrafttræden, er forpligtet til at gennemgå vedtægterne og konsekvensrette – et ledelsesansvar, men også en god service at selskabets rådgivere har fokus på dokumentationen.

I situationer med nye investorer, omstruktureringer eller forhandlinger med kreditgivere ses det ofte at selskabets dokumenter og registreringsforhold ikke er på plads – i 11. time må man reetablere bortkomne ejerbøger, ajourføre vedtægter m.v. med de faktiske forhold.

I denne sammenhæng har muligheden for fravalg af revisionspligt medført, at en række selskaber ikke har vedtægter, der er ajourført i overensstemmelse hermed. Endnu værre, at årsrapporter indsendes uden at være revideret , men vedtægternes bestemmelser omtaler revideret årsrapport. I værste fald kan selskabet risikere, at Erhvervsstyrelsen meddeler, at selskabets årsrapport skal revideres da dette er vedtægtsmæssigt bestemt. Mange selskaber har end ikke fravalgt revisor i Erhvervsstyrelsens system.

Dette er uhensigtsmæssigt i kundeforholdet mellem revisor og kapitalejere/ledelse. Uanfægtet det reelt er ledelsens ansvar at sørge for selskabets forhold er i overensstemmelse med reglerne, vil der nemt kunne komme en holdning fra ledelsen om at det er en mangel fra revisors side ikke at have orienteret ledelsen herom.

Som i alle andre ejerforhold i tilværelsen kommer man længst med at opdatere sine juridiske forhold og at kunne dokumentere sit ejerforhold til selskaber, ejendom og alle andre besiddelser for at kunne håndhæve ejendomsretten.


FRAVALG AF REVISION I SELSKABER EFTER 1. REGNSKABSÅRKilde: http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision

 • Regler for fravalg af revision (efter det første og efterfølgende regnskabsår) kræver at:

 • Fravalg af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling.

 • Virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor.

 • Det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at fravælge revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision.

 • Ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten for indeværende regnskabsår, at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt.

 • Virksomheden skal anmelde fravalget af revisor og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlingsproto-kollatet skal indsendes sammen med de ændrede vedtægter.


 • Kontakt SKALBERG SELSKABER ApS allerede i dag og få et godt tilbud på opgaven.  Før 1. januar 2013 var det også et krav, at ledelsen i tilknytning til ledelsespåtegningen hvert år oplyste såfremt der var truffet beslutningen om fravalg af revision for det kommende regnskabsår. Dette krav er bortfaldet.

  Nu er det tilstrækkeligt, at oplysningen om fravalg af revision af årsregnskabet for det kommende år kun gives i det årsregnskab, som fremlægges og godkendes på dén ordinære generalforsamling, hvor der træffes beslutning om fravalg af revision af kommende årsrapporter.

  Skriv eller ring allerede i dag og hør nærmere om hvordan din revisionsvirksomhed kan få styr på klienternes selskabers vedtægter, hurtigt, kompetent og til gode priser.

  Af andre vedtægtsændringer i medfør af Selskabslovens nye bestemmelser, kan nævnes


 • Indkaldelsesvarsler til generalforsamling (A/S og ApS).

 • Frist for aktionærernes indsendelse af emner til dagsordenen.

 • Frist for fremlæggelse af dagsorden.

 • Nogle ApS har kun en bestyrelse – der skal fremover også være en direktion.

 • Hjemstedskommune og regler for ekstraordinært udbytte behøves ikke længere nævnt i vedtægter.

 • Mulighed for elektronisk kommunikation ifm. Indkaldelse til generalforsamling m.v.


 • Endelig bør ejeraftaler ses godt efter i sømmene, da den nye Selskabslov fastslår, at ejeraftaler (aktionær-/anpartshaveroverenskomster) ikke er bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen.

  Bestil ApS her. – Bestil A/S her. – Bestil Holdingselskab her.